درباره

استودیو معماری زاها ازسال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده است .درطول این  سال ها پروژه های چالش برانگیزوتخصصی زیادی توسط تیم ما انجام شده که مهارت و تجربه ما رادرطراحی ، اجراء ومدیریت پروژه های ساختمانی و ارائه راهکارهای فنی افزایش داده است .

درحال حاضرشرکت زاویه سازان هامان بانام تجاری استودیو معماری زاهابه عنوان یکی ازپیمانکاران پروژه های ساختمانی نقش مهمی را درزمینه ساختمان ودکوراسیون داخلی ایفاکرده ومابه همراه تیمی ازمجرب ترین طراحان ومعماران خوش ذوق توانسته¬ایم با توانمندی هایمان دراجرای پروژه ها،افتخارات وموفقیت هایی راکسب نماییم .

جناب دکتر مهدی بارچیان دارنده ی مدرک فوق لیسانس معماری و طراحی داخلی از کشور یکی از اعضای تیم این شرکت میباشد.